Introduction to Organic Farming in Thai

หลักสูตรนี้จะแนะนำพื้นฐานของการทำเกษตรอินทรีย์สำหรับผู้ประกอบวิชาชีพด้านการเกษตร โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดเล็กถึงขนาดกลางที่ตั้งอยู่ในประเทศกำลังพัฒนาหรือประเทศที่พัฒนาน้อยที่สุด
-
Training